STANOVY

Úplné znění stanov spolku
Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8
IČ: 27006131
s účinností od 8. 11. 2016
Zpracoval: Mgr. Ing. Pavel Ženíšek, předseda

  
I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

II. SÍDLO

Sídlem sdružení Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (dále v těchto stanovách zkráceně také jen „Asociace“) je Praha.

III. ÚČEL SPOLKU A VYMEZENÍ ČINNOSTI

 1. Asociace je samosprávným, dobrovolným spolkem občanů a právnických osob. Účelem Asociace je podpora a rozvoj výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu a pomoc znevýhodněným dětem a mládeži ve světě.
 2. Asociace se podílí na naplňování poslání salesiánů v České republice a spolupracuje se salesiánskými díly ve světě. Činnost Asociace se zaměřuje zejména na následující oblasti:
  1. Rozvoj dobrovolnictví – vyhledávání, výběr a evidence dobrovolníků, jejich příprava, doprovázení v dobrovolné službě a nabídka navazujících aktivit; podpora rozvoje dobrovolnictví u dalších organizací.
  2. Rozvojová, humanitární a misijní pomoc – rozvojová spolupráce, rozvojové vzdělávání; misijní a humanitární pomoc zaměřená především na místa a oblasti spojené se salesiánskou přítomností.
  3. Vzdělávání a osvěta – přednáškové a vzdělávací akce, kursy a konference, zejména související s výchovou, osvětou a rozvojem osobnosti dětí a mladých lidí a zvyšováním jejich zaměstnatelnosti; příprava a další vzdělávání dobrovolníků a dalších lidí.
  4. Mezinárodní aktivity – nabídka pro děti a mládež prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech.
  5. Ostatní – zájmové aktivity; jednorázové, prázdninové a víkendové akce; spolupráce s organizacemi a výchovnými institucemi v ČR i v zahraničí; náboženské a duchovní programy; publikační činnost; tvorba audiovizuálních děl; podílení se na vytváření státní politiky ve výše uvedených oblastech.
 3. Členové Asociace požívají naprosté nezávislosti, pokud jde o jejich vlastní činnost. Asociace plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů a není jim žádným způsobem nadřízena.
 4. Asociace zastupuje členy Asociace při prosazování jejich společných zájmů. Za tím účelem je Asociace oprávněna jednat s orgány státní správy a samosprávy, jakož i s ostatními institucemi a orgány, s právnickými i fyzickými osobami v České republice i v zahraničí.
 5. Asociace vypracovává a podává příslušným orgánům k posouzení své projekty a společné projekty svých členů, žádosti o dary, příspěvky, dotace a granty pro akce zejména nadregionálního, celostátního a mezinárodního významu.

IV. ČLENSTVÍ

 1. O přijetí za běžného člena Asociace rozhoduje na základě žádosti zájemce Předsednictvo. Do zasedání Předsednictva může Předseda přijmout zájemce o členství jako „“kandidáta na člena”. Ten pak již může využívat práv a povinností plynoucích z členství, kromě práva hlasovat na Valném shromáždění a povinnosti platit členské příspěvky. Kandidatura končí rozhodnutím Předsednictva o přijetí nebo o odmítnutí žádosti o členství.
 2. Členem Asociace nemůže být osoba, která je v pracovněprávním vztahu vzhledem k Asociaci. Výjimku má pouze Předseda Asociace.
 3. Stálým členem Asociace je Salesiánská provincie Praha, IČ: 00406929, se sídlem Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (dále jen „Salesiánská provincie Praha“). Stálé členství dalších osob může vzniknout jen změnou těchto stanov, kterou bude jako stálý člen označena příslušná další osoba; k takové změně stanov je vždy nutný souhlas všech stávajících stálých členů Asociace a alespoň nadpoloviční většiny všech běžných členů Asociace.
 4. Členství v Asociaci je dvojího druhu, a to běžné nebo stálé. Osoby se stálým členstvím určují tyto stanovy; veškeré další osoby, které jsou členy Asociace, jsou běžnými členy.
 5. Členem Asociace se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která projeví zájem o členství podáním přihlášky, a jejíž cíle nejsou v rozporu s účelem Asociace (viz čl. III). Osoba, která žádá o přijetí za člena Asociace, tím projevuje vůli být od okamžiku vzniku svého členství vázána těmito stanovami a současně tím vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v seznamu členů po dobu trvání svého členství minimálně v rozsahu údajů evidovaných v seznamu členů dle těchto stanov.
 6. Členství v Asociaci zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení z Asociace Předsedovi; členství zaniká dnem uvedeným v oznámení o vystoupení, nejdříve však dnem doručení oznámení Předsedovi;
  2. vznikem pracovněprávního vztahu k Asociaci (viz čl. IV. odst. 4 těchto stanov);
  3. rozhodnutím Předsednictva o vyloučení z důvodů stanovených zákonem a postupem dále uvedeným;
  4. automaticky při právním zániku nebo zrušení člena, případně jeho úmrtí;
  5. dalšími způsoby stanovenými zákonem.
 7. V případě, že dojde k vystoupení Salesiánské provincie Praha z Asociace, ztrácí Asociace oprávnění používat nadále ve svém názvu označení „salesiánská“ či označení obdobné, nebude-li dohodnuto jinak. Asociace je v takovém případě povinna změnit do 3 měsíců svůj název tak, aby nevzbuzoval klamný dojem o propojení Asociace se Salesiánskou provincií Praha, resp. kongregací Salesiánů Dona Boska.
 8. Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv člen sdružení. V návrhu musejí být popsány důvody, pro které má být člen vyloučen. Návrh se podává Předsedovi. Předseda předá návrh členovi, jehož vyloučení je navrhováno, k vyjádření a stanoví mu k tomu lhůtu. Člen musí být přizván na jednání Předsednictva, které o vyloučení rozhoduje, a musí mu být dána možnost se vyjádřit. Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být předáno členovi; členství však zaniká již přijetím rozhodnutí Předsednictva o vyloučení. Rozhodnutí Předsednictva o vyloučení je konečné, člen je však oprávněn požádat o přezkoumání platnosti svého vyloučení soud postupem uvedeným v zákoně. Výše uvedeným postupem nelze vyloučit stálého člena Asociace.
 9. Všichni členové Asociace mají právo:
  1. podílet se na činnosti Asociace;
  2. vyjadřovat se k rozhodnutím Asociace, podávat návrhy ke zlepšení její činnosti;
  3. využívat všech výhod spojených s členstvím v Asociaci;
  4. být pravidelně a podrobně informováni o činnosti Asociace;
  5. volit a být voleni do orgánů Asociace;
  6. účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupců jednání orgánů Asociace;
  7. vystoupit stanoveným způsobem z Asociace.
 10. Všichni členové Asociace mají povinnost:
  1. podílet se na plnění převzatých závazků vůči Asociaci;
  2. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy Asociace;
  3. respektovat platné rozhodnutí orgánů Asociace;
  4. platit členské příspěvky ve výši stanovené Předsednictvem;
  5. sdělovat bez zbytečného odkladu Asociaci změny údajů evidovaných v seznamu členů;
  6. svou činností napomáhat uskutečňování cílů Asociace a svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Asociace.
 11. Stálí členové Asociace mají vedle výše uvedených práv a povinností práva a povinnosti stanovené těmito stanovami. 
 12. Asociace vede seznam svých členů – fyzických i právnických osob. U fyzických osob je uvedeno minimálně jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní e-mailová adresa. U právnických osob je uveden minimálně název právnické osoby, IČ, adresa sídla, kontaktní e-mailová adresa, dále pak jméno, příjmení a datum narození statutárního zástupce právnické osoby. Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda. Předseda bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu údaje o nově přijatém členovi nebo provede výmaz údajů o osobě, jejíž členství zaniklo. Asociace zpřístupňuje jednotlivým členům na jejich žádost údaje, které jsou o nich v seznamu členů evidovány. Jiným osobám zpřístupňuje Asociace údaje evidované v seznamu členů jen v případě, že je to nutné pro plnění právních povinností Asociace nebo v případě, že s tím daní členové vyslovili souhlas.

V. ORGÁNY ASOCIACE

 1. Orgány Asociace jsou Valné shromáždění, Předsednictvo, Předseda, Delegát a Revizní komise.
 2. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (VS) je nejvyšším orgánem Asociace. Jeho členy jsou všichni členové Asociace a dále v případě, že není  členem  , také Delegát. Každý běžný člen Asociace (a také Delegát, není-li členem Asociace) má při hlasování VS jeden hlas, stálý člen Asociace má při hlasování VS dva  .
 3. VS zasedá nejméně jednou ročně a svolává ho Předseda alespoň 7 dnů před jeho konáním. Předseda vždy svolá Valné shromáždění, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Asociace nebo Delegát. Nesvolá-li Předseda zasedání VS do čtyř týdnů ode dne obdržení žádosti, může zasedání svolat přímo Delegát nebo osoba zastupující členy Asociace, kteří svolání VS požadují. Na svolání VS se dále přiměřeně použije ustanovení občanského zákoníku o svolání členské schůze spolku. Rozhodnutí svolat VS nelze vetovat.
 4. VS je usnášeníschopné za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Není-li VS usnášeníschopné, koná se náhradní VS s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Náhradní VS je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů, ustanovení čl. IV. odst. 3 o nutnosti souhlasu všech stávajících stálých členů Asociace při stanovení nových stálých členů a nadpoloviční většiny všech běžných členů Asociace a ustanovení čl. VII odst. 2 o nutnosti souhlasu tří čtvrtin členů se zrušením Asociace však platí i pro náhradní VS. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Na zasedání VS se dále přiměřeně použije ustanovení občanského zákoníku o zasedání členské schůze spolku.
 5. VS:
  1. rozhoduje o změně Stanov;
  2. volí a odvolává dva členy Předsednictva;
  3. volí a odvolává členy Revizní komise;
  4. vyjadřuje se k činnosti Asociace;
  5. rozhoduje o zrušení Asociace.
 6. PŘEDSEDNICTVO je výkonným orgánem Asociace. Tvoří ho dva  členové volení   a Delegát. Návrh na složení Předsednictva předkládá Valnému shromáždění Delegát. Funkční období volených členů je tříleté. Předsednictvo se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání Předsednictva svolává Předseda.
 7. Předsednictvo:
  1. rozhoduje o přijetí a vyloučení běžných členů Asociace;
  2. volí a odvolává ze svých členů Předsedu;
  3. vyjadřuje se k činnosti Asociace;
  4. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků;
  5. schvaluje Výroční zprávu, rozpočet a finanční uzávěrku Asociace;
  6. rozhoduje o všech záležitostech Asociace, které nejsou těmito stanovami nebo jiným vnitřním předpisem Asociace svěřeny jinému orgánu.
 8. Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak.
 9. Jakékoli rozhodnutí Předsednictva smí být učiněno i mimo zasedání Předsednictva korespondenční formou. Korespondenční formou se rozumí rozhodnutí písemné či emailem.
 10. PŘEDSEDA je individuálním statutárním orgánem Asociace. Je volený Předsednictvem na tříleté funkční období. Volbou nového Předsedy zaniká funkce dříve zvoleného Předsedy.
 11. Předseda:
  1. řídí běžný chod Asociace;
  2. je oprávněn ve všech směrech jednat jménem Asociace;
  3. může písemně pověřit zmocněnce pracemi na jednotlivých úsecích činnosti Asociace; vyplývá-li tak z Předsedova písemného pověření, může zmocněnec jednat jménem Asociace.
 12. Funkce Předsedy se uvolňuje:
  1. uplynutím funkčního období Předsedy;
  2. odstoupením Předsedy na základě písemného oznámení doručeného na adresu Asociace;
  3. odvoláním Předsedy Předsednictvem;
  4. smrtí Předsedy nebo ztrátou či omezením svéprávnosti Předsedy.
 13. Do doby zvolení nového Předsedy vykonává funkci Předsedy Delegát (viz čl. V. odst. 16 těchto stanov).
 14. DELEGÁT je zvláštním individuálním orgánem Asociace. Delegáta písemně jmenuje na dobu neurčitou a písemně odvolává Salesiánská provincie Praha jako stálý člen Asociace. Delegát nemusí být členem Asociace, musí však jít o fyzickou osobu starší 18 let a plně svéprávnou. V případě, že zanikne členství Salesiánské provincie Praha v Asociaci, zaniká i funkce osoby, kterou jmenovala jako Delegáta. Delegátu přísluší práva uvedená v těchto stanovách.
 15. Delegátu přísluší právo:
  1. zastupovat zájmy stálého člena Asociace Salesiánskou provincii Praha;
  2. navrhnout Valnému shromáždění volené členy Předsednictva;
  3. písemně zmocnit svého pověřence výkonem všech či některých funkcí Delegáta.
 16. Delegát je povinen:
  1. vykonávat funkci Předsedy po uvolnění místa Předsedy do doby zvolení Předsedy nového; toto vykonávání funkce Předsedy se nevztahuje na převzetí funkce Statutárního orgánu Asociace;
  2. do čtyř měsíců po uvolnění místa Předsedy svolat Předsednictvo, které zvolí nového Předsedu; není-li Předsednictvo svoláno v této lhůtě, je oprávněn je svolat kterýkoli člen Předsednictva.
 17. Po uvolnění místa Delegáta je Předseda Asociace povinen do měsíce vyzvat Salesiánskou provincii Praha ke jmenování nového Delegáta. Nejmenuje-li Salesiánská provincie Praha nikoho ani na opakovanou výzvu do dvou měsíců od doručení této žádosti, přechází právo ustanovit Delegáta na Předsednictvo.
 18. REVIZNÍ KOMISE je kontrolním orgánem Asociace. Je tříčlenná, volí ji VS na tříleté funkční období. Člen Revizní komise nesmí být členem Předsednictva. Členové Revizní komise nemusí být členy Asociace. Členové Revizní komise volí ze svých řad svého Vedoucího, který svolává a řídí jednání Revizní komise.
 19. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak.
 20. Revizní komise:
  1. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu Asociace;
  2. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Předsednictvu o výsledcích své kontrolní činnosti;
  3. dohlíží na to, že Asociace vyvíjí činnost v souladu s platnými zákony a Stanovami Asociace.
 21. Revizní komise je oprávněna:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
  2. podávat Předsednictvu návrh na odvolání Předsedy;
  3. svolat mimořádně jednání Předsednictva, jestliže to vyžadují zájmy Asociace;
  4. účastnit se prostřednictvím svých členů jednání Předsednictva, kterým musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 

VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Asociace získává finanční prostředky zejména formou členských příspěvků, darů, dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů, grantů a dědictví.
 2. Za účelem materiálního zajištění nezbytného k realizaci svého účelu nebo za účelem hospodárného využití svého majetku je Asociace oprávněna vyvíjet jako vedlejší hospodářskou činnost i podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost.
 3. Majetek členů zůstává vstupem do Asociace nedotčen. Členové Asociace jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislí, neodpovídají za závazky Asociace a Asociace neodpovídá za závazky svých členů.
 4. K zajišťování svých cílů může Asociace zaměstnávat pracovníky podle platných pracovněprávních předpisů. Práva a povinnosti zaměstnavatele vykonává Předseda.

VII. ZRUŠENÍ ASOCIACE

 1. Asociace se ruší dobrovolným rozpuštěním Asociace nebo rozhodnutím soudu o jejím zrušení z důvodů stanovených zákonem.
 2. O zrušení Asociace rozhoduje výlučně VS na svém jednání se souhlasem tří čtvrtin všech svých členů. Tento orgán také rozhodne o určení osoby likvidátora a naložení s likvidačním zůstatkem. Likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným účelem.
 3. Je-li na programu VS návrh na jeho zrušení a nesejde-li se VS dvakrát po sobě v počtu alespoň tří čtvrtin svých členů, přechází pravomoc rozhodnout o zrušení Asociace na Předsednictvo.

VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení, tj. 8. 11. 2016. Dosavadní stanovy Asociace se tímto ruší.
 2. Členové Asociace, jimž členství vzniklo podle dosavadních předpisů a jsou jako členové evidováni, se považují za běžné členy Asociace podle těchto stanov, s výjimkou Salesiánské provincie Praha.
 3. Orgány Asociace zvolené či jmenované podle dosavadních předpisů se považují za orgány Asociace podle těchto stanov a mají nadále pravomoci a povinnosti uvedené v těchto stanovách. Členové orgánů ustanovení podle dosavadních předpisů se považují za členy orgánů podle těchto stanov a jejich postavení se nadále řídí těmito stanovami, není-li dále uvedeno jinak. Délka funkčního období členů těchto orgánů, kteří byli zvoleni před účinností těchto stanov, se však řídí stanovami platnými v době jejich zvolení.

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

 • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
 • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
 • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!