SMD 2013

SMD 2013 - Cesta víry mladých

Už po 26. hlavní představený nabízí celé Kongregaci misijní téma, aby se mohli spolubratři více dozvědět o působení dalších spolubratrů a aby se jim otevřely oči a srdce pro nové misijní horizonty. V roce 2013 se naše pozornost obrací k africkému kontinentu, kde je díky množství misijních projektů v rámci Projektu Afrika (1978-2005) již většina spolubratrů místních: máme zhruba 1000 afrických salesiánů! Víra našich mladých církví, které zahrnují zhruba 150 milionů věřících, se opravdu stala duchovními plícemi lidstva!

Dopis hlavního představeného k SMD 2013

Jako každý rok, chtěl bych Vám připomenout ty hlubší důvody, proč se uskutečňuje Salesiánský misijní den, který si už našel místo ve výchovné a pastorační práci v mnohých našich provinciích.

1. Návrat k Donu Boskovi: Jdeme s mladými lidmi na cestě jejich víry

V našem druhém roce příprav na 200. výročí narození Dona Boska jsme pozváni k pochopení jeho pedagogiky. Ve svých čtyřech životopisech, kde psal o svých chlapcích (Luigi Comollo, Dominik Savio, Francis Besucco a Michal Magone), nám Don Bosco nabízí konkrétní modely Ježíšových apoštolu k jeho synům kteří jsou učitele víry pro mladé lidi.

Salesiánská společnost je výsledek jednoduché lekce z katechismu (S 34). Jsme si vědomi toho, že když salesián po mnoha letech znovu příjme své povolání a poslání jako katecheta, obnovuje si svoji víru a svoji roli jako učitele víry pro mladé. Téma salesiánského misijního dne 2013 nás směřuje k tomu, abychom byli více duchovními rádci pro mladé a tak abychom se vrátili k základu našeho povolání... Fotka Dona Boska, jak zpovídá svého budoucího následovníka, mladého Pavla Albera, je pro nás velice symbolická.

2. Evangelizace salesiánského srdce během roku víry

Nacházíme se v kontextu roku víry (11. října 2012 – 29. června 2012). ... Téma salesiánského misijního dne 2013 nám pomáhá porozumět významu naší osobní cesty víry, cesty, která nemůže nikdy přestat. Jsme učedníci na cestě a denně víc a víc chceme následovat našeho Mistra. Jestliže naše vlastní srdce nejsou evangelizovaná, nemůžeme evangelizovat mladé lidi, kteří na nás čekají, a nebudeme moct animovat naše katechety pro jejich veliké úkoly.

3. Otevírání našich srdcí k misijním hranicím

Jeden způsob, jak posilnit misijní kulturu, je ten, že budeme každý den zajímavým způsobem šířit informace ohledné misií. Díky množství filmů, které putují po salesiánském světě, jako třeba filmy z Missioni Don Bosco (Turín), celá kongregace a vůbec celá salesiánská rodina je v obraze o tom, co se dnes děje v misiích. Každoročně pošleme 15 DVD 53 televizním stanicím a 4000 salesiánských domů (SDB a FMA) v 133 zemích světa. Při návštěvách salesiánských komunit jsem už zažil dva extrémy: v některých případech DVD zůstávají ve svých obalech a zas v jiných komunitách jsou DVD zkopírovaná a posílaná k vedoucím a katechetům do všech misijních komunit a velkých diecézí. V některých komunitách se dívají na jedno krátké misijní video jednou týdně. Salesiánský misijní den nabízí 5 krátkých videí v sedmi jazycích (italsky, anglicky, španělsky, portugalsky, francouzsky, polsky a německy), a to může vést celé komunity k poznání velikého pokladu naší kongregace. Desítky těchto misijních filmů máte k dispozici!

Moji milý přátele, vybízím Vás k tomu aby jste přijali výzvu pomoci pro naše mladé lidi na jejich cestě víry a aby jste kráčeli po jejích boku jako trpěliví katecheté. Děkuji Vám za vaši odvážnou odpověď k výzvě Pána „...a budete mi svědky“ (Sk 1,8), a svěřuji tento salesiánský misijní den 2013 Panně Marii, Matce Církve.

S pozdravem, v Donu Boskovi,

Pascual Chávez Villaneuva

Jak je možné slavit salesiánský misijní den

  • Modlit se za misie.
  • Pozvat přátele a promítnout jim některý z misijních filmů.
  • Přečíst si některý z dopisů misionářů či misijních dobrovolníků.
  • Uspořádat ve farnosti setkání na téma Salesiánského misijního dne a dělit se o své zkušenosti doprovázení mladých lidí ve víře.
  • Součástí slavení Salesiánského misijní dne je také sbírka na podporu celokongregačního projektu na výrobu katechetického materiálu v Africe a zároveň i našich misií v Bulharsku. Č. účtu 2100240326/2010, specifický symbol: 520.

Co je možné využít

Modlitba k SMD 2013

Ježíši, provázej mě,
Ježíši, zůstávej se mnou,
Ježíši, nikdy mě neopouštěj,
Ježíši, evangelizuj mě.

Ať mé rty vždy pronášejí slova pokoje a usmíření,
ať jsou mé uši pozorné k Tvému hlasu,
Ať mé srdce nikdy není chladné,
a ať mě děti nikdy nevidí uprchnout.

Maria, Královno Afriky, chraň své děti,
Maria, Matko Církve, provázej nás,
ať naše nohy spěchají pomáhat slabým a chudým
a dej, ať naše rty vždy mluví o Boží velikosti.

Ježíši, provázej mě,
Ježíši, zůstávej se mnou,
Ježíši, nikdy mě neopouštěj.
Jsem tvůj svědek. Amen.

Dopis oblastního rádce pro Afriku a Madagaskar a rádce pro misie

Salesiánský misijní den 2013

Se srdci naplněnými velikonoční radostí, nabízíme pozdravení pokoje a radosti všem spolubratřím!

Zdravíme zvláště všechny salesiány v přední linii, kteří sdílejí svoji zkušenost se vzkříšeným Ježíšem s mladými lidmi z mnoha kultur a náboženství na každém kontinentě. Jsme přesvědčeni, že Vaše svědectví je dnes nejlepším obrazem Dona Boska. Slavnost seslání Ducha Svatého je pro každého salesiána pozváním k růstu v misijním rozměru našeho povolání! 

Předáváme Vám animační materiály pro 26. Salesiánský misijní den (SMD) 2013 – Cesta víry v Africe! Jedná se o výsledek společné práce 12 provincií a viceprovincií oblasti Afrika – Madagaskar a Oddělení pro misie a sociální komunikaci.

Mnoho salesiánů se nás ptá, čeho chceme prostřednictvím SMD každý rok dosáhnout.

Těmi, kdo jsou skrze Salesiánský misijní den obdarováni, jsme v první řadě my, salesiáni Dona Boska. Jsme pozváni k tomu, osvojit si víru Benedikta XVI.: “Primární chudobou lidí je to, že neznají Krista!”.

Pokud je nám toto jasné, je možné označit tři specifické cíle Salesiánského misijního dne 2013:

1. Učit se od mladých afrických církví – plic Univerzální Církve

Ve své nedávné postsynodální apoštolské exhortaci Africae Munus nám papež opět připomněl, že Afrika je “duchovními plícemi” světa a Církve (č.13; 177). Ve svém projevu k římské kurii dne 22. prosince 2011 uvedl: “Setkání s touto vírou, která je tak pohotová k oběti a tak plná štěstí, je mocným lékem proti vyčerpání uvnitř křesťanství jaké dnes zakoušíme v Evropě.”

V mnoha zemích světa jsme ve skutečnosti zapomněli, že Církev může rodit nové děti skrze cestu katechumenátu. Svěží příběhy o mladých katechetech a jejich mladých katechumenech v Africe jsou pro nás výzvou. 147 miliónů katolíků v Africe (2011), přibývajících rychlostí 6,5 miliónů za rok, je znamením vitality a naděje. Salesiánský misijní den 2013 je proto dalším pozváním k tomu, abychom byli více vnímaví vůči Církvi, opravdu katolické a univerzální.  Jsme voláni k tomu, abychom poznali nejkrásnější tvář současné africké Církve.

A tak zveme všechny provinciální komunity k tomu, aby naslouchali zkušenostem mladých afrických církví, které jsou stále ještě málo známé. Zveme také mladé lidi z misijních skupin a hnutí dobrovolníků, aby se nechali inspirovat křesťanským zápalem svých vrstevníků, katechetů či mladých katechumenů v Africe.

2. Srovnejte sami sebe s mladými africkými katechety

Na mnoha místech kontinentu jsou mladé církve, z nichž mnohé  mají za sebou sotva století evangelizace. Ve většině případů je křest přijímán v mladém věku. V normálním případě by jejich křesťanská iniciace procházela cestou katechumentátu, která vrcholí obdržením tří svátostí křesťanské iniciace: křtu, biřmování a Eucharistie. V mnoha diecézích je vyvíjeno úsilí přizpůsobit tento proces křesťanské iniciace jejich tradicím, které jsou v mnoha částech Afriky velice živé. Katecheta v afrických diecézích není pouze tím, kdo vyučuje ostatní při hodinách katechismu, ale zvláště ve venkovských oblastech je vůdcem křesťanského společenství. V místech, kam je pro kněze obtížné se dostat, jsou katecheté těmi, kteří vedou modlitbu společenství, připravují lidi ke svátostem, řídí rozvoj a financování společenství. V mnoha případech jsou skutečnými obránci víry a Církve a to až ke stupni mučednictví.

Benedikt XVI. říká v Africae Munus: ‘Katecheté jsou neocenitelnými pastoračními pomocníky v evangelizačním poslání. Velice důležitá byla jejich role v průběhu prvotní evangelizace, při přípravě katechumenů a při nasměrování a podpoře společenství. “Přirozeným způsobem tak prováděli úspěšnou inkulturaci, která nese úžasné plody (srv. Mk 4:20). Katecheté nechali ‘své světlo svítit před lidmi’ (Mt 5:16),neboť tím, že ostatní viděli jejich dobré skutky, byly celé národy schopny vzdávat chválu našemu Otci v nebesích. Skutečně, Afričané evangelizovali Afričany”. Tato role, tak důležitá v minulosti, zůstává nepostradatelnou i pro přítomnost a budoucnost Církve. Děkuji jim za jejich lásku k Církvi (č.125).

Když jako salesiáni Dona Boska prožíváme naše životy jako misionáři mladých, porovnejme sami sebe s nadšením mladých katechetů v Africe!

3. SMD 2013 – Formace katechetů a tvorba katechetických materiálů

Formace katechetů a publikování katechetických materialů v místních jazycích není obvykle součástí projektů misijní podpory v našich provinciích. Audiovizuální materiál pro SMD 2013 se zaměřuje na tři zkušenosti v průběhu cesty víry (Angola, Tanzánie a Togo).

Podpůrný projekt pro tento rok má za cíl výběr finančních prostředků pro formaci katechetů (dobrovolníků, zaměstnanců) a tvorbu katechetických materialů v místních jazycích ve třech provinciích: ANG, AFE a AFO. Každá provincie je zvaná, aby posílala příspěvky vybrané během akce SMD 2013 na Fondazione Don Bosco nel Mondo (Nadaci Don Bosko ve světě) v Římě.

Na závěr děkujeme všem spolubratřím v afrických provinciích, kteří se podíleli na přípravě těchto materiálů. Jako znamení úzké spolupráce Oddělení pro salesiánské misie jsme zvláště vděčni lidem z Oddělení pro sociální komunikaci a Don Bosco Media - Eurofilmu Turín.

Srdečně tedy zdravíme, spolu se zvláštní modlitbou za pomoc naší matky Panny Marie, Pomocnice všech  salesiánů, laických spolupracovníků a mladých lidí, kteří kráčí společně s mládeží směrem k Ježíši Kristu!

P. Václav Klement                                                                P. Guillermo Basaňes

Rádce pro misie                                                         Rádce pro oblast Afrika – Madagaskar

 

stat se dobrovolnikem

NOVĚ: naše videa

Desítky zajímavých videí pro vás.

 

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi!

  • 700 rupií (260 Kč) - měsíc života dítěte v internátu v Golaghatu (Indie)
  • 50 000 kožských franků (1000 Kč) - snídaně na týden pro 90 dětí v internátu Bakanja (DR Kongo)
  • 30 bulharských levů (400 Kč) - 40 cihel na stavbu školy ve Staré Zagoře (Bulharsko)

Registrujte se ZDE .....

... a pomáhejte s námi!

čra_small

mvcr-logo

Srdečně děkujeme za podporu!